การประเมินผลงานหมู่บ้านเข็มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔴การประเมินผลงานหมู่บ้านเข็มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ🔴


♦️วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564
🔶เวลา 09.00 น.
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระอธิการนิรันดร์ ฉันทะโก เจ้าอาวาสวัดบ้านฟ้าห่วน ให้ข้อคิดการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลไร่ขี
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับ
นายศราวุธ มูลพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านโคกสว่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกล่าวว่า บ้านโคกสว่าง แบ่งเป็น 4 คุ้ม เป็นหมู่บ้านศีล 5 ปลอดยาเสพติด ปลอดเชื้อโควิด 19 ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกครัวเรือน เป็นแหล่งผลิตอาหารของอำเภอลืออำนาจ มีรายได้จากการนำผลผลิตทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปจำหน่าย ให้กับประชาชนทั้งในตัวอำเภอลืออำนาจ อำเภอพนา และอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีความโดดเด่นเรื่องความสามัคคี มีรายได้ตลอดทั้งปี กลุ่มอาชีพต่างๆ สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาด และสมารถจำหน่ายได้ตามเป้าหมาย สร้างรายได้แก่ชุมชน มีการออม มีแหล่งเงินออม และกองกู้ยืมประกอบอาชีพ มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื้อลดต้นทุนการผลิต และมีตลาดนัดชุมชนทุกวันอังคารและวันอาทิตย์ เพื่อนำสินค้าจากชุมชนเข้าสู่ท้องตลาด เป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะโดยมีการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน มีการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย//ภาพ/ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//อำนาจเจริญ//รายงาน//0644560091

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.