ศรีราชา ร่วมลงบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

หลายหน่วยงานในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ร่วมลงบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อเวลา11.20น.วันที่25มิถุนายน 2564 ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดเขาตะแบก หมู่4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.ชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีลงนามในข้อตกลง(MOU)ให้ความร่วมมือโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำความสันติสุขแก่ประชาชนสังคมและประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมประสานความร่วมมือที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยมีพันตำรวจเอกวิสาขะ เพ็ชรเกษม ผู้กำกับการตำรวจภูธรหนองขาม กล่าวรายงานว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายธนะพัฒน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน คณะกก.ตร.สภ.หนองขาม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อมุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมกันเนื่องจากประเทศไทยมีผู้ที่หลงก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นจำนวนมากทำให้กลุ่มผู้หลงผิดไม่สามารถถอนตัวเองจากภัยร้ายจากยาเสพติดได้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนโดยให้แต่ละสถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ให้สแกนหาผู้ที่ หลงไปติดยาเสพติดให้เข้ามารับการบำบัดแบบถาวร โดยมีตำรวจ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ให้การช่วยเหลือดึงผู้ที่หลงผิดเข้ามารับการรักษาเพื่อให้สังคมยอมรับผู้ที่ติดยาเสพติด โดยทางตำรวจได้จัดชุดคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานีตำรวจภูธร หนองขาม พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าสแกนหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเขาชี ชุมชนเขาตะแบก พื้นที่หมู่ที่ 4ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน-31สิงหาคม2564 เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อนำตัวผู้เสพยามาบำบัดเพื่อเป็นคนดีในสังคมต่อไป พ.ต.อ.วิสาขะ เพ็ชรเกษม ผกก.สภ.หนองขามกล่าวว่า การทำ MOU โครงการชุมชนยังยืน ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีตำรวจดำเนินการตามโครงการ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอกซเรย์พื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการของการบำบัด โดยจะใช้คณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางการบำบัดและช่วยให้เกิดความยั่งยืน หลังจากที่เราสร้างความยั่งยืนแล้วเราก็ต้องสร้างงานให้ผู้เสพหรือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ผ่านกระบวนการของโครงการนี้ เราจะจัดหางานให้ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มีงานทำเพื่อความยั่งยืนตลอดไป เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่มอบหมายหน้าที่ในการทำงานให้ครอบคลุม เข้าพื้นที่ประจำการในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดำเนินการ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน/คุ้ม เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพเพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.