ข่าวแพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าไตร และน้ำสรง ในพิธีสมโภชวัดพระธาตุช่อแฮ ครบรอบ15 ปี การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

ข่าวแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าไตร
และน้ำสรง ในพิธีสมโภชวัดพระธาตุช่อแฮ ครบรอบ15 ปี การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดแพร่ ได้จัดพิธีขลังและศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร 1ไตร และน้ำสรง เพื่อเชิญในพิธีสมโภชวัดพระธาตุช่อแฮ เนื่องในโอกาสครบ 15 ปี การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ณ ลานพระธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ โดยมี พระเทพมุนี รองเจ้าคณะภาค 4 พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 พระราชเขมากร เจ้าคณะ จ.แพร่ พระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้วาราชการจ.แพร่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ในวันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 ตรงกับปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บัดนี้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง จังหวัดแพร่และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันจัดพิธีสมโภชวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจ.แพร่ องค์พระธาตุช่อแฮ บรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วันนี้ 23 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. รถยนต์ขบวนอัญเชิญผ้าไตรและน้ำสรงพระราชทาน ออกจากศาลากลาง จังหวัดแพร่ ถึง สถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ เวลา 14.30 น. เคลื่อนขบวนราชรถอัญเชิญผ้าไตรและน้ำสรง พระราชทาน เคลื่อนจากสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ ถึงเชิงบันไดเสือ นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ฟ้อนถวายการต้อนรับ ขบวนอัญเชิญผ้าไตรและน้ำสรง พระราชทาน ขึ้นบันไดเสือเข้าสู่ลานพระธาตุช่อแฮ นำขึ้นประดิษฐาน ในบุษบกด้านหน้าองค์พระธาตุช่อแฮ เวลา 15.30 น.พิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาอารักษ์ องค์พระธาตุช่อแฮ เวลา 16.19 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรและน้ำสรง พระราชทาน นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส เวลา 17.00 น.- นายสมหวัง พ่วงบางโพ ประธานในพิธีประกอบพิธีเทน้ำสรงพระราชทานลงในขันสลุงเงิน พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ถือสายสูตรประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสู่ยังรัตนบัลลังก์องค์พระธาตุช่อแฮ และอัญเชิญ สรงองค์พระธาตุช่อแฮ และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวาย เป็นพุทธบูชา แด่ องค์พระธาตุช่อแฮ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ล้างมือ ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนแอพลิเคชั่นแพร่ชนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า สำหรับพิธีในวันนี้เป้นที่น่าอัศจรรย์ใจเมื่อถึงพิธีพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทวดาอารักษ์ องค์พระธาตุช่อแฮ เกิดท้องฟ้ามืดครึ้ม บริเวณยอดพระธาตุ แต่หลังจากกนั้นเมื่อเสร็จพิธีท้องฟ้ากลับมามีแสงแดด อีกครั้งท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของคณะศรัทธาที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านเล่าว่า เมื่อวันเตรียมงานจัดสถานที่ เกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้นอีกด้วย เป็นสิ่งที่น่าเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการจัดพิธีขลังในครั้งนี้ด้วย

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวข่าวเด่นประเด็นดังรายงานจากจังหวัดแพร่

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.