อยุธยา- ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐกว่า 20 หน่วยงาน

อยุธยา- ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐกว่า 20 หน่วยงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 64 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารเครือข่ายระดับจังหวัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัสได้อย่างสร้างสรรค์
มีคุณภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ยูทูป ทวิตเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ถูกต้อง น่าสนใจ มีการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างลงตัว ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายประชาชนในยุคดิจิทัล และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือกิจกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เข้ารับการอบรม จำนวน 19 คน โดยมี นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว/ผู้บริหารสถานีข่าวเอทีวี และนายชลิต ผิวผ่อง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ช่างภาพในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนที่ทุกคนสามารถเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เอง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6 และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อในยุคดิจิทัลให้เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล” เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตนเอง และที่สำคัญเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.