เพชรบุรีอ่วม พบคัตเตอร์ใหม่โควิด-19 จังหวัดเร่งสั่งปิดโรงงานอุตสาหกรรม อ.เขาย้อยเพิ่ม

 

เพชรบุรีอ่วม พบคัตเตอร์ใหม่โควิด-19 จังหวัดเร่งสั่งปิดโรงงานอุตสาหกรรม อ.เขาย้อยเพิ่ม

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายงานการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบุรี ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) จำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนพนักงาน

ลูกจ้างหรือแรงงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและ

ควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 104/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จึงออกคำสั่ง ดังนี้

 

1. ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 8888/1 หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

สำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์

เนชั่นแนล จำกัด ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่

ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14วัน

2. ให้ผู้ประกอบการบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการ

ในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม

(Bubble and Seal)

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อยและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสถานที่บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรการ

ด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

4. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) มีดังต่อไปนี้

(3) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย และองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองชุมพลเหนือ ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ หากพบบุคคลใด

มีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกัน

หรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ

(2) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถาน

สถานที่ที่จังหวัดกำหนด

แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง สังเกตการณ์

และประเมินสถานการณ์ หากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ใด ให้รีบรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

ทราบโดยทันที

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย

ดำเนินการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารจัดเลี้ยง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

By admin1
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.