ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูนที่มีการจัดทำแผน อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ได้

ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูนที่มีการจัดทำแผน อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ได้


นายแพทย์ หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) เขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน ผู้จัดการโรงงาน สถานประกอบการ พนักงาน บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ
สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการดูความพร้อมเพื่อจะป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าจังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ และสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงงานต่างๆได้ เป็นต้นแบบที่จะสามารถนำไปเป็นบทเรียนให้กับทางทีมกระทรวงสาธารณสุข ที่มาวันนี้ นำไปถ่ายทอดให้กับโรงงานอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในการควบคุมป้องกันโรคได้ อีกส่วนหนึ่งได้มาตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางการเตรียมแผนเมื่อเกิดเหตุระบาดจำนวนมากในโรงงานแต่ละโรงงาน มีแผนรับมืออย่างไร พร้อมกับการแนะนำในส่วนที่ต้องมีการปรับตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มข้น โดยปรากฏว่าทางจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ มีการเตรียมความพร้อม เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการร่วมมือตามมาตรการ Bubble & Seal เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้างออกสู่ชุมชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในส่วนของโรงงาน ได้มีการจัดทำแผน และกำหนดให้พนักงาน ทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกด้วย
///…เสียงสัมภาษณ์…นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข…..//////////
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
9 มิถุนายน 2564

Related posts