กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรมที่ 2

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ศาลาวัดป่าปง หมู่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

*****************************************************************************************

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 0830 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลข่าวสารในการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต เพื่อช่วยให้ประชาชนผ่านสถานการณ์และวิกฤตโควิด – 19 ยังคงต้องยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask wearing สวมหน้ากาก H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ และสามารถเข้าไปประเมินตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อหรือไม่ เป็นการปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19 ณ ศาลาวัดป่าปง หมู่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน พร้อมทั้งมอบ อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายสงัด บูรณภัทรโขติ นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยปลัดอาวุโส,ปลัดเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และกำนันตำบลเวียงชัย พบปะผุ้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Related posts