ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติทั่วจังหวัด

ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติทั่วจังหวัด

*****ณ หอประชุมร่วมใจพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นพ.ประภาส ผูกดวง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวัฒนานคร อสม. และผู้มีเกียรติทุกท่าน

*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้ประกอบพิธีเปิด (Kick Off) “ ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ” จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๔ ในวันนี้ การดำเนินงานนั้นเป็นการดำเนินงานตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึงตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จังหวัดสระแก้ว ได้มีมาตรการให้บริการวัคซีนโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากคำกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ในวันนี้ การฉีดวัคชีนเป็นวิธีที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ ยิ่งกว่านั้นการฉีดวัคซีนในคนจำนวนมากจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนได้ด้วย การดำเนินการให้ประชากรได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนโควิด-19 มีความสำคัญซึ่งจะสามารถลดการเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การเสียชีวิต และสามารถยับยั้งการระบาดและการกลายพันธุ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้

*****นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ” ปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากเชื้อดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ปัจจุบันมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 77 จังหวัด การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ แต่สิ่งที่เป็นความหวังของรัฐบาลและประชาชนในขณะนี้ คือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประเทศไทยได้มีการจัดหาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการได้รับวัคซีนให้มากที่สุด โดยมีการจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงวัคซีนตั้งแต่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ขึ้นไป ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินนโยบายต่างๆอย่างครบวงจร ทั้งการจัดหา การกระจาย ไปจนถึงการฉีด เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เหมาะสม ทั่วถึงตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงได้กำหนดจัดพิธีเปิด (Kick Off) มหกรรมรณรงค์“ ผู้ว่าฯ ชวนชาวสระแก้ว ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ” ขึ้นในวันนี้ โดยกิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 1,000 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

***ภาพ/ธีระ แสงสุรเดช /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts