อบต.บ่อวินประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่

 

อบต.บ่อวินประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ที่ห้องประชุมชั้น2 หอประชุมเอนกประสงค์อบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ โดยมีนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทางครอบครัวผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติอยู่ในพื้นที่หมู่3และหมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่11พ.ค.2564 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด19ครอบครัว ส่วนมากได้รับความเสียหายจะเป็น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งในการประชุมในวันนี้จะพิจารณา ตามลำดับว่าแต่ละครอบครัวจะได้รับเงินเยียวยา ครอบครัวละเท่าไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

Related posts