กองทัพบกจัดกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีน 

กองทัพบกจัดกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีน

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ฝกร.ฉก.ร.7 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล ฉก.ร.7 และ ร้อย.ร.721 จัดกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของอาการป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โดยจะเริ่มให้บริการประชาชน ในห้วงวันที่ 7 มิถุนายน – 30 กันยายน 2564 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจัดสรรวัคซีน Astrazeneca จำนวน 3600 dose จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2564 สำหรับใช้บริการฉีดวัคซีนป้อกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม โดยวัคซีนดังกล่าวได้เก็บรักษาไว้ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและผู้กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจฯตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารออกกำลังกาย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนขุนลุมประพาส โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ จึงอยากเรียนเชิญท่านไปร่วมฉีดวัคซีนในครั้งเพื่อตัวของท่าน เพื่อครอบครัวของท่าน และเพื่อเราจะอยู่ร่วมกันต่อไป.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

Related posts