ด่วนที่สุด ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมป่าไม้แก้ไขปัญหาที่ดินไม่ได้

ด่วนที่สุด ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมป่าไม้แก้ไขปัญหาที่ดินไม่ได้

*****นายอัมพร ขันทวีชัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ ทส. 0206.2/826 สืบเนื่องจากเกบตรกรในพื้นที่อำเภอดาพระยา อาทิ ตำบลโคคลาน ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทยและตำบลทัพเสด็จ ได้ร้องเรียน *พณฯ รัฐมนตรี ร้องเรียน *พณฯ นายกรัฐมนตรี ขอที่ดินทำกินคืนประกาศเขตทับ ซ้อนที่ดินทำกิน มีป่าชุมชน ป้าเฉลิมพระเกียรติ ที่สาธารณะประโยชน์ทางกรมป่าไม้ให้ ป้าไม้ปราจีนบุรี สาขาที่9 โดยมีนายธีระวัช อ่อนสำลี และคณะ ไปคำเนินการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2563 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นเกษตรกรอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จึงขอร้องเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปะอาญา ได้ส่งผู้มีอำนาจระดับสูง ไปแก้ไขปัญหาเพื่อยุติปัญหาให้เกษตรกร มีที่ดินทำกินต่อไป

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐกรมป่าไม้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินไม่ได้มีหนังสืออ้างถึง หนังสือร้องเรียนของนายอัมพร ขันทวีชัย ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที่อ้างถึง ท่านมีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งโดยสรุปว่า ตามที่ได้ร้องเรียนว่าการประกาศเขตป่าชุมชน ป่าเฉลิมพระเกียรติ และที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎร จึงขอที่ดินทำกินคืน นั้น กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี ๒๕๖0 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอให้ส่งผู้บริหารระดับสูงไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินต่อไป ประกาศป่าอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎรปลูกป่าทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎรมีป่าอาสาทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎรสวนกาญจนาภิเษกทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎรประกาศเขตที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎร ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทับซ้อนที่ดินทำกินราษฎร ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมชลประทาน นำมติกรม. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 มติครม. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 มาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร เพื่อหาข้อยุติแก้ปัญหาระยะยาว 100 ปี หากไม่แก้ไขปัญหาให้เกษตรกร จะมีการร้องเรียนร้องทุกข์ และมีประท้วงทุกยุดทุกรัฐบาล สาเหตุที่ร้องเรียนเพราะไม่มีที่ดินทำกิน

*****นายดอกรัก เกตุพงย์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ 11 ต.ทัพไทย อ. ตาพระยา จ.สระแก้ว อาชีพทำการเกษตร ขอเปีดเผยความในใจว่า ตนในนามตัวแทนเกษตรชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลทัพไทย , ทัพราช , ทัพราช , ทัพเสด็จ , โคคลาน มีผู้เดือนร้อนแสนสาหัส ถูกเจ้าหน้ที่ป่าไม้ กรมป่าไม้กรมอุทยาน และผู้ใหญ่บ้าน เอาที่ดิน ไปเป็นสาธารณะประโยชน์ อ้างว่าเป็นที่ทหาร ปัจจุบันนี้มีราษฎรเดือนร้อน มากกว่า 300 คน ร้องเรียนมานานกว่า 20 ปี ร้องนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีองค์กรอิสระ คณะกรรมสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทหารกองกำลังบูรพา ยังไม่เห็นมีการ แก้ไขปัญหาได้ คำสั่งรัฐมนตรีไม่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับกรม ระดับจังหวัดสระแก้ว ไม่ปฏิบัติตาม ปัญหาปลูกป่าทับที่ดินทำกิน ประกาศเขตทับที่ทำกินเขตอุทยานแห่งชาติ ประกาศเขตสาธารณะเอาหนังสือ นสล. ที่อื่นมาอ้างข่มขู่ชาวบ้าน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2564 ป่าไม้เขาสะแกกรอง ส.ก. 11 ไล่จับกุมชาวบ้านไปแล้ว 5 คน ข้อหาบุกรุกป่าสงวนส่งฟ้องศาลยุติธรรม รัฐมนตรีสั่งให้นำมติ ครม. 30 มิถุนายน 25411 พฤศจิกายน 2323 มติ ครม. 26 พฤศจิกายน 2561 มาแก้ไขปัญหายุติปัญหาได้ ไม่มีความจริงใจแก้ไขปัญหาให้ ราษฎร ช่องทางสุดท้ายราษฎรจำเป็นต้องนำชาวบ้านกว่า 1,000 ราย ลั่นฟ้องศาลปกครอง ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป

***ภาพ/ข้อมูล อัมพร ขันทวีชัย /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts