ตรวจขั้นตอน ขึ้นทะเบียนแรงงานพร้อมหลักฐาน ตามการผ่อนผันของกระทรวงแรงงาน

ตรวจขั้นตอน ขึ้นทะเบียนแรงงานพร้อมหลักฐาน ตามการผ่อนผันของกระทรวงแรงงาน


*****เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารสินค้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน หมู่ 8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยนางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด พ.ต,อ.นิวัฒน์ชัย สุขธยารักษ์ ผกก.สภ.คลองหาด นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด ทหารพรานกรมที่ 13 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง เปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้าง และคนต่างด้าวลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบุคคล สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับการผ่อนผัน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63 เริ่มวันแรก 15 ม.ค. 64 ถึง 13 ก.พ.64 หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ และไม่สามารถอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานได้อีกต่อไป
*****นางรัตนา ทับจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในจังหวัดสระแก้ว เทศบาลตำบลคลองหาดจึงต้องมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผนปฏิบัติการเชิงรุก รวมทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอแนวทางเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมกับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากภายในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าวประกอบด้วย 1.คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน 2.คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ต้องการจ้างจะเปิดให้แจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าวภภายใน 7 วัน
*****นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด กล่าวว่า ทางตำบลคลองหาดได้สำรวจรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างแจ้งข้อมูลบุคคล ยื่นคำจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยต่อไปกรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 1.แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว – ให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว โดยแนบรูปถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารใบอนุญาตทำงาน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จัดทำทะเบียนประวัติ – ให้นายจ้างพาคนต่างด้าวไปทำทะเบียนประวัติ (ทร. 38/1) และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลัง โดยนำใบรับคำขออนุญาตทำงานไปยื่นเป็นหลักฐาน ณ สถานที่ที่กรมการปกครองกำหนด ภายในวันที่ 12 พ.ย. 64 ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการดังกล่าว
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts