กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามัคคีมั่นคง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 0830 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลข่าวสารในการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อ ป้องกันการเสียชีวิต เพื่อช่วยให้ประชาชนผ่านสถานการณ์และวิกฤตโควิด – 19 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามัคคีมั่นคง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน พร้อมทั้งมอบอาหารกล่อง และอาหารว่างให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Related posts