รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ


*****เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 3 มิ.ย.2564 ฯพณฯสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวรายงาน และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ ร่วมงาน ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
*****เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในประเทศ พบมีประชาชนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อย่างรุนแรงและ เป็นวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อบางรายถูกจับกุมและถูกส่งตัวเข้าฝากขังภายในเรือนจำตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำอย่างแออัด จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารกิจการภายในเรือนจำ และกรมราชทัณฑ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ลด ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยรุนแรง หรือการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อญาติผู้ต้องขังและสังคมภายนอก ว่ากรมราชทัณฑ์สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ และสามารถให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสังคมภายนอก เรือนจำกลางสมุทรปราการจึงได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน ๘๔๕ คนและผู้ต้องขังชายจำนวน 5,658คน เจ้าหน้าที่จำนวน 22 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,525 คน โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและบุคลากรจากกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ ในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่าย ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ในการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ระหว่างวันที่ 3-6มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 4 วัน หรือวันละประมาณ 1,800 คน
***** นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ ทุกคนที่ได้ร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำเป็นอย่างดี ทำให้ในขณะนี้ในเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่พบว่ามีผู้ต้องขับติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด มีเพียงผู้ต้องขังแรกรับเท่านั้นที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อจำนวน 4 ราย และมีการส่งไปรักษาตัวตามกระบวนการ ทำให้ในปัจจุบันเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถเข้าไประบาดภายในเรือนจำได้ ทำให้เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในวันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื้อมันให้กับเจ้าหน้าที่และตัวผู้ต้องขังรวมทั้งญาติของผู้ต้องขัง และสังคมภายในนอก ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม

*** ภาพ – ข่าว ก๊วก สมุทรปราการ 0876122558 ***

Related posts