ชลบุรีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งปิดซอยในชุมชน บางทราย ห้ามเข้า ห้ามออก14วัน หลังเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หวั่นกระจายไปในวงกว้าง

ผู้ประกาศ……ที่ชลบุรีประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งปิดซอยในชุมชน บางทราย ห้ามเข้า ห้ามออก14วัน หลังเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น หวั่นกระจายไปในวงกว้าง


เทปข่าว……เมื่อเวลา18.30น.วันที่2มิ.ย.2564ตามที่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานะฉุกเฉินในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 30/2564 ได้กำหนด มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณพื้นที่ชุมชน ซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้ปิด พื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ต่อมา เวลา 18.30 น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งเต็นท์ปิดทางเข้าออกซอย 57 เพื่อไม่ให้มีการเข้า-ออก ซึ่งภายในซอยดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวและคนไทยพักอาศัยอยู่กว่า 300 คน และยังรอผลการตรวจเชิงรุก ทั้งได้ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง เป็นผู้ดำเนินการส่งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค หรือสิ่งของอื่นใดตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานต่างด้าวที่รับการกักกันตัว หากมีใครลักลอบออกมาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง วิศาล///ชลบุรีปู0990538466

Related posts