สภ.หนองขามผุดโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ

สภ.หนองขามผุดโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ


เมื่อเวลา16.30น.วันที่2มิ.ย.64ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา พ.ต.อ.วิสาขะ เพ็ชรเกษม ผกก.สภ.หนองขาม ได้ร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผุดโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนเขาตะแบก ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ทางสภ.หนองขาม พัฒนาและดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และการบำบัดผู้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
พ.ต.อ.วิสาขะ เพ็ชรเกษม ผกก.สภ.หนองขาม ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการเข้าดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการเกี่ยวข้องในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน เป็นชุดทำงานและให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคล ทำการกลั่นกรองและรับรองบุคคลและครัวเรือน ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด กำหนดรูปแบบการคัดกรอง และรูปแบบการเอกซเรย์ผู้เสพ มุ่งเน้นค้นหาผู้เสพทุกคน แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัด ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เป็นการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

Related posts