อยุธยา – ผบช.ภ.1 เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อยุธยา – ผบช.ภ.1 เปิดโครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ(ปักกลด)” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด


วันนี้ (1 มิถุนายน 2564) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ ชุมชนตลาดเกรียบ ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลตํารวจโท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 เป็นประธานเปิด โครงการ “ดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)” พร้อมด้วย พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ผอ.รพ.บางปะอิน สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม.ในพื้นที่และผู้นำชุมชนต่างๆ เข้าร่วมพิธี โดยมี พันตํารวจเอก สมเจษฐ์ แม้นบุตร ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางปะอิน รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนี้
พลตํารวจโท อําพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระสําคัญแห่งชาติ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชน และศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ ทำให้เกิดปัญหามากกว่าทุกระดับ จึงได้ดําเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด) อย่างเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบําบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้านชุมชนอย่างสงบสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และยั่งยืนต่อไป
ตามที่ รัฐบาลได้กําหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงกําหนดให้โครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการที่มอบหมายให้สถานีตํารวจทุกแห่งทั่วประเทศ 1,483 ชุมชน โดยกําหนดให้ 1 สถานีตํารวจต่อ 1 ชุมชน แต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมภารกิจกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบูรณาการบริหารภารกิจ ภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ โดยที่ผ่านมาสถานีตํารวจภูธรบางปะอินได้ดําเนินการ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยเสพติด (ปักกลด) มาอย่างต่อเนื่อง ได้กําหนดเป้าหมาย ดําเนินการพร้อมกัน ทั้งตําบลตลาดเกรียบ จํานวน 8 หมู่บ้าน 805 ครัวเรือน ประชากร ทั้งสิ้น 2,816 คน ซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่เป้าหมายมากกว่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดถึง 7 หมู่บ้าน เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ นําโดย นายก วิชัย ไวยทิ ได้เล็งเห็นความสําคัญของของโครงการนี้ ที่จะส่งผลดีและก่อประโยชน์แก่ชุมชนอย่างมาก จึงสนับสนุนงบประมาณพร้อมกับบุคคลากร ในการดําเนินโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติ นายอําเภอบางปะอิน ได้สั่งการให้ ปลัดความมั่นคง นํากําลังอาสาสมัคร พร้อมด้วย สาธารณสุขอําเภอ ตํารวจ ทหาร ประกอบกําลังเป็นชุดปฏิบัติการร่วมกันเข้ามาพักแรมในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการตามโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ร่วมกับ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. ในพื้นที่ บูรณาการทํางานร่วมกัน โดยการปฏิบัติตามโครงการ มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นส่งต่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการ X-Ray ตรวจปัสสาวะ 100% ค้นหาผู้เสพเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนบําบัด (CBTx) โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการทํางานเชิงรุกใน การแก้ไขปัญหา เป็นรูปธรรมและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการดูแลตนเองเพื่อส่งต่อความยั่งยืน ต่อไป

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา

Related posts