มข. เปิดหลักสูตร ป.โท ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่โลกธุรกิจยุคใหม่ เน้นหนัก ธุรกิจทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้าน

มข. เปิดหลักสูตร ป.โท ล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่โลกธุรกิจยุคใหม่ เน้นหนัก ธุรกิจทางด้านสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้าน


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 มิ.ย.2564 ทีโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. ร่วมเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสุขภาพ ท่ามกลางความสนใจจากนักธุรกิจ นักวิชาการ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอหลักสูตร ท่ามกลางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกสุขภาพ โครงการพิเศษ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ทำการเปิดหลักสูตรและเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคตัน ปีการศึกษา 2564 เป็นกระบวนการการจัดการเรียนการสอน รูปแบบใหม่ ที่เน้นการจัดการศึกษาให้มีทักษะและความรู้ด้านธุรกิจสุขภาพที่สอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังคงสามารถใช้ในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจสุขภาพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยรายวาที่เปิดสอนนั้นจำนวน 1 ชุดวิชา จะเป็นชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลสุขภาพ โดยทีมผู้สอนจะเป็นคณาจารย์ของคณะฯและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพ และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฎิบัติและการจัดทำโครงการ
“ ธุรกิจสุขภาพ เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะ 3 ธุรกิจหลักของไทยที่ประกอบด้วยธุรกิจการบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ มข.จึงจัดจัดทำหลักสูตรที่เป็นการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ ทียืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างและขยายโอกาสให้กับผู้เรียนในหลากหลายกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น ”
รศ.ดร.ไมตรี กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษานั้น เป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจสุขภาพ และไม่มีเวลาเรียน ปริญญาโท แบบเต็มเวลา โดย มข.ได้จัดลักษณะการเรียนการสอนเป็นชุดวิชาตามการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่ มีการสะสมเก็บหน่วยกิต ในหลักสูตรที่ คณะฯกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สามารถเข้ารับการศึกษาตามที่ มข.กำหนด

Related posts