ข่าวแพร่ นายอำเภอสองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยมประชุมวาระปิด

ข่าวแพร่
นายอำเภอสองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยมประชุมวาระปิด


ท้ายก่อนย้ายไปเป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด (ผู้อำนวยการสูงสุด)จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ.ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยม ได้เดินทางมาประชุมตามระเบียบวาระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่2/2564 โดยเลขาในที่ประชุมแจ้งวาระที่1เพื่อทราบระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมตามระเบียบวาระที่3ดังนี้”3.1 รายงานผลการปฎิบัติงานอุทยานแห่ง ชาติแม่ยมในเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือน เมษายน 2564 “3.2 สรุปผลการปฎิบัติงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(smart PaTto)ธันวาคม 2563-เมษายน 2564″ 3.3รายงานผลการปฎิบัติการงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มาตรการเตียมความพร้อมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ยม(เทศกาลท่องเที่ยวสงกรานต์)”3.5 ระเบียบปฎิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562” 3.6 การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระเบียบวาระที่4.เรื่องพิจารณา 4.1 โครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564
4.2 แผนการขอใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี2564 ได้นำเสนองบประมาณในการพัฒนาก่อสร้างห้องพักงบประมาณ 2,300,000 บาท(สองล้านสามแสนบาท)ประปาภูเขา 1,00,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ จำนวน4,3 แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทดแทนได้ ตามมาตรา 65 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562″4.4โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณแหล่งท่องเที่ยวแก่งเสือเต้นจำนวน 5,0000บาท(ห้าหมื่นบาท)”โครงการถมดินหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าแม่พร้าวโดยใช้งบประมาณนอก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในส่วนวันนี้ทางนายอำเภอสองได้ประชุมปิดท้ายในการประชุมครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ขอลาย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด(ผู้อำนวยการสูงสุด)ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ยมก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายอำเภอสองและขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ระเบียบวาระอื่นๆ แจ้งงบประมาณดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม ไปบ้านแม่พร้าว อาข่า ขั้นตอนกำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้งบประมาณจากทางหลวงชนบท ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ได้พิจารณาเห็นชอบตามรูปแบบก่อสร้างดำเนินการ

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าว ข่าวเด่นประเด็นดัง รายงานจากจังหวัดแพร่

 

Related posts