เมืองพัทยา เร่งสำรวจปรับปรุง 2 ศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุดประชาชน ตามแนวทางสาธารณะสุขป้องโควิด

เมืองพัทยา เร่งสำรวจปรับปรุง 2 ศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุดประชาชน ตามแนวทางสาธารณะสุขป้องโควิด

ตามที่เมืองพัทยา โดยคณะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนนำเสนอและสรุปข้อมูลดังกล่าว ร่วมกับคณะสนับสนุนคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เพื่อเร่งดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานั้น

 ล่าสุด มีรายงานว่า วันที่ 27 พ.ค.64 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บันทึกผลการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา เพื่อสรุปข้อมูลความจำเป็นเรื่องการพัฒนาเร่งด่วนที่มีความจำเป็นในการพัฒนาปรับปรุง

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่บันทึกผลการตรวจเยี่ยมของสถานที่ดังกล่าวพบว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์นั้น ไม่ได้ขาดเหลือ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนมากเท่าใด เนื่องจากทางศูนย์เองมีการบริหารงบประมาณภายในอยู่แล้ว ประกอบกับได้สนับสนุนจากเมืองพัทยา จะมีก็แต่ในเรื่องของเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับใช้อุปโภคเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยมงคลพระอารามหลวง และห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา ก็พบข้อมุลความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค เช่นกัน ซึ่งจะได้นำข้อมูลเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหารเมืองพัทยา ตามลำดับต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts