สุรินทร์/อําเภอรัตนบุรีเหล่าข้าราชการกํานันผู้ใหญ่พร้อมจิตอาสาร่วมกันเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

สุรินทร์/อําเภอรัตนบุรีเหล่าข้าราชการกํานันผู้ใหญ่พร้อมจิตอาสาร่วมกันเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

อําเภอรัตนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลรัตนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”ปลูกต้นไม้และหญ้าแพรกตามคันแนวถนนดินที่กรมชลประทานได้ขุดลอกแนวรอบหลังอ่างเก็บนํ้าห้วยแก้วตั้งแต่หมู่ที่6บ้านผือน้อยไปจนถึงบ้านโนนสมบูรณ์ระยะทาง1กิโลเมตรหลังจากปรับปรุงพื้นที่แนวรอบอ่างเก็บนํ้าห้วยแก้วเพื่อให้เป็นแหล่งออกกําลังกายและพักผ่อนย่อนใจและเป็นที่เพาะปลูกแหล่งพันธุ์ไม้ผลให้กับชาวตําบลรัตนบุรี

25พ.ค.64เมื่อช่วงเช้าเวลา10.00น.นายดุษดี ดวงใจ ปลัดอําเภอรัตนบุรีหัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” (โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยมีหน่วยงานข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลรัตนบุรี ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจํานวน200คน

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อน้อมรําลึกในวาระครบรอบ100ปี ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระอค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

เพื่อสนองพระราชดําริของโครงการทางอําเภอรัตนบุรีจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลรัตนบุรี โดยได้ขอขอพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและหญ้าแพรก จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายได้ร่วมกันปลูก ดูแล รักษาตามแนวคันดินรอบๆอ่างเก็บนํ้าห้วยแก้ว บ้านผือน้อย หมู่ที่6-บ้านโนนสมบูรณ์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อสนองพระราชดําริของโครงการ และเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานในพื้นที่ /ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์

Related posts