จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล พช. ณ อ.อรัญประเทศ”

“จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล พช. ณ อ.อรัญประเทศ”

 

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล พช.” (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ในพื้นที่ 3 ไร่ ของ นางรุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ บ้านบีกริม หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ทั้งนี้ รองนายก อบต.คลองทับจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คลองทับจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลคลองทับจันทร์ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

🔸ภายในกิจกรรมประกอบด้วย🔸

🔹เวลา 09.30 น. ประธานกล่าวทักทายผู้ร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิดพิธี จากนั้นได้อธิบาย และให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

🔹เวลา 10.00 น. ประธานมอบวัสดุสนับสนุนแก่ นางรุ่งลาวัลย์ เบ้าคำ เจ้าของแปลง

🔹เวลา 10.30 ประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลงมือ เอามื้อเอาแรง ปลูกป่า 5 ระดับ และหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันรอบแหล่งน้ำ บ่อน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

🔹รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ในการนี้ นางปราณีต ชำนิจศิลป์ พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนบ้านบีกริมได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีแอลกอฮอล์เจลให้ล้างมือ มีการลงทะเบียน และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม

 

พช.สระแก้ว รายงาน

—————————————-

🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่ง ตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

👍🏿change for good

Related posts