พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน หลังขุด โคก หนอง นา โมเดล พช. ณ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

” พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน หลังขุด โคก หนอง นา โมเดล พช. ณ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ”

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลโคคลานอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา นำโดย นายบุญจันทร์ ราวีศรี พัฒนาการอำเภอตาพระยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการหลังการขุดพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ของ นางนงนุช เหลาดี เจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดำเนินการขุดตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวนพื้นที่ 3 ไร่ แบบ 1 : 2 ลักษณะดินร่วนปนทราย

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ข้อแนะนำแก่เจ้าของพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโคคลาน ในการทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ครัวเรือนของตนเองต่อไป

 

พช.สระแก้ว รายงาน

——————————–

🎯”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”

👍🏿change for good

 

Related posts