“จังหวัดสระแก้ว คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด”

“จังหวัดสระแก้ว คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด”

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ประชุมพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพฯ จำนวน 9 ครัวเรือน ดังนี้

1.ครัวเรือนนายสุรินทร์ โสภาน้อย อำเภอเมืองสระแก้ว กิจกรรมเด่น คือ ปลูกพืชผักสวนครัว /เลี้ยงสัตว์
2.ครัวเรือนนางนิตยา ขุนเทียม อำเภอเขาฉกรรจ์ กิจกรรมเด่น คือ ปลูกผักสวนครัว
3.ครัวเรือนนางสมพล งามคุณ อำเภอวังน้ำเย็น กิจกรรมเด่น คือ การปลูกผักสวนครัว การบริหารจัดการขยะ
4. อำเภอวังสมบูรณ์ กิจกรรมเด่น คือ ปลูกผักสวนครัวผสมผสาน/ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบการเกษตร
5.ครัวเรือนนายเอนก อ้ายติ๊บ อำเภอคลองหาด กิจกรรมเด่น คือ เกษตรกรรม/อาชีพเสริมทำพริกแกงต่อยอดจากงบสัมมาชีพ/การบริหารจัดการขยะ
6.ครัวเรือนนางสาวนฤมล น้อยพินิจ อำเภอวัฒนานคร กิจกรรมเด่น คือ เลี้ยงสัตว์/ปลูกผักสวนครัว/เกษตรผสมผสาน/แปรรูปอาหาร /ศูนย์เรียนรู้การประมง
7. ครัวเรือนนางสาวพรพรรณ พรมมี อำเภออรัญประเทศ กิจกรรมเด่น คือ ทำแหนมหมู / คัดแยกขยะ
8. ครัวเรือนนางทองไทย อวนศรี อำเภอโคกสูง กิจกรรมเด่น คือ การทำไม้กวาด
9. ครัวเรือนนางพริตานันท์ พรมเกตุ อำเภอตาพระยา กิจกรรมเด่น คือ การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ในการนี้ ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จำนวน 1 ครัวเรือน ต้องจัดทำข้อมูลผลงานและนำเสนอผลงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค คัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป

📸 พช.สระแก้ว รายงาน

Related posts