กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง ” ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและน้ำท่วมซ้ำซาก “

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง ” ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและน้ำท่วมซ้ำซาก ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

———————————————————————————————–

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 0930 – 1200 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง ” ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและน้ำท่วมซ้ำซาก ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 หน่วยงานได้แก่

มทบ.37,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงราย,ปลัดจังหวัดเชียงราย(กลุ่มงานปกครองจังหวัดเชียงราย),ศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15,ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย,โครงการชลประทานเชียงราย,นพค.35 สนภ.3 นทพ.,สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 เชียงราย

      ทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้ง ปัจจุบันประเทศไทย และจังหวัดเชียงราย เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่

ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อเก็บกักตุนน้ำไว้ให้ประชาชน และเกษตรกรได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง

พร้อมนำบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมา มาประกอบการวางแผนบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related posts