อบจ.นนทบุรีเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)ในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

อบจ.นนทบุรีเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)ในผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)ในรายที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ(ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว) และได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ใช้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี อีกทั้งยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิ่งของจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีการบริหารจัดการและวางระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารฯลฯ
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาแล้ว 3 เฟส โดยเฟสแรกเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ใช้อาคารเรียน3 จำนวน 352 เตียง, เฟส2 ใข้อาคารเรียน2 จำนวน 328 เตียง และล่าสุดเฟส3 ใช้อาคารกีฬา(อาคารโรงอาหาร) จำนวน 302 เตียง รวมทั้งหมด 982 เตียง ผู้ป่วยหมุนเวียนกว่า 1,035 คน

 

Related posts