ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรวอนชาวชุมพรทุกครัวเรือนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 70% เพื่อหยุดโควิด และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรวอนชาวชุมพรทุกครัวเรือนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 70% เพื่อหยุดโควิด และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว


วันที่ 12 พ.ค.64 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชพ. ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดชุมพร ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร จ่าจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้กฎกติกาหมู่บ้าน(ธรรมนูญหมู่บ้าน)และการตรวจคัดกรองบุคคลในครัวเรือน(Re X Ray)ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ณ บ.ปากบ่อ ม.5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
โดยมีนายอำเภอปะทิว นายกเทศมนตรีตำบลทะเลทรัพย์ ปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทะเลทรัพย์ กำนันตำบลทะเลทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) อปพร. ชรบ.และ อสม. ให้การต้อนรับ ประมาณ 37 คน
จากนั้นได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันโควิด 19 ให้ลดการแพร่ระบาดหรือหยุดยั้งการระบาดและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว นอกจากใช้มาตรการ วัคซีนบุคคล วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน/สังคมแล้ว ยังไม่เพียงพอจึงขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 70% ของประชากรในพื้นที่ เป้าหมายอย่างน้อย อ.เมืองชุมพร 92991 คน อ.ปะทิว. 28,770 คน อ.หลังสวน. 43,951 คน อ.สวี. 45,015. คน อ.ท่าแซะ. 54,184 คน อ.ทุ่งตะโก.15,389.คน อ.ละเเม. 18,497. คน อ.พะโต๊ะ. 15,053 คน รวมทั้งหมดเป้าหมายอย่างน้อย 313,850 คน โดยได้มอบหมายให้ ศปก.จ./ ศปก.อ. /ศปก.ทม. ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้นำสตรี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อสม. ลูกจ้างเหมาโครงการตำบลแบบบูรณาการ(TST) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และรพ.สต.ทุกแห่ง โดยการกำกับของนายอำเภอและชุดปฏิบัติการประจำตำบล และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ/เทศบาลเมือง ร่วมกันออกไปรณรงค์แคะประตูบ้าน ให้บรรลุตามเป้าหมายภายใน 31 พ.ค.64 นี้
“เราจะก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน” “ขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับ แต่สถานการณ์ขณะนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วง จึงต้องขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ครอบครัวของท่าน และเพื่อจังหวัดชุมพรของพวกเราครับ” หากทุกท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมายก็จะปลอดภัยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถประกอบอาชีพ และธุรกิจต่างๆได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างปลอดภัย และยั้งยืนต่อไป “นายธีระ อนันตเสรีวิทยา กล่าเพิ่มเติม
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts