น้ำใจ พสบ.ทร.มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ผ่าน ผบ.ทร.สนับสนุนแก้ไขวิกฤติ โควิด 19

น้ำใจ พสบ.ทร.มอบเงินและอุปกรณ์การแพทย์ผ่าน ผบ.ทร.สนับสนุนแก้ไขวิกฤติ โควิด 19


ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากคณะ พสบ.ทร.รุ่นต่างๆ เพื่อสนับสนุนแก้ไขวิกฤตโควิด-19”
วันนี้ 11 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้กองทัพเรือ นำไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขวิกฤต โควิด-19 จากคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นต่างๆ ทั้งหมด 14 คณะ ดังนี้
ประธานชมรม พสบ.ทร. และ เลขาฯ ชมรม พสบ.ทร.มอบแผ่นป้ายบริจาคเงิน จำนวน 1,441,500 บาท และมอบแผ่นป้าย พสบ.ทร.รุ่นที่ 16 บริจาคเงิน จำนวน 122,000 บาท และในนาม พสบ.ทร.รุ่นที่ 4 บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท
นอกจากนี้ คณะพสบ.ทร.รุ่น ต่างๆ ร่วมบริจาคเงินผ่าน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตามลำดับดังนี้
1. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 1 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
2. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 2 บริจาคเงินจำนวน 116,000 บาท
3. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 4 บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท
4. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 5 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
5. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 6 บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท
6. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 8 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
7. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 9 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
8. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 11 บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,000 บาท
9. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 12 บริจาคเครื่อง Capnography จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์ PAPR 2 ชุด มูลค่า 134,000 บาท
10.คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 13 บริจาคเครื่อง PAPR 1เครื่อง จำนวน 42,000 บาท
11. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 14 สนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดป้องกันเชื้อโรคชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (coverall) รวมมูลค่า 125,500 บาท
12. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 15 บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท
13. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 16 บริจาคเงินจำนวน 122,000 บาท
14. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 17 มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท
15. คณะพสบ.ทร.รุ่นที 18 มอบบริจาคเงินจำนวน 102,000 บาท
คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างหนัก ทำให้ต้องขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าว คณะ พสบ.ทร.จากรุ่นต่างๆ จึงได้รวบรวมเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้แก่กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนในการใช้ปฏิบัติงาน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ ไปให้ได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ หรือ พสบ.ทร. เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศต้องการเห็นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างค่านิยมให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ในการที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสานประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมฯเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญทางทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศ และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความสัมพันธ์อันดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ดูงานอย่างเข้าใจในพันธกิจที่สำคัญของกองทัพเรือ และมีพลังแห่งความรัก สามัคคี ที่จะร่วมกันรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์ไปสู่สังคม ประเทศชาติต่อไป
ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts