ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพรวางแผนและสร้างการรับรู้การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนประชากรกระจายครอบคลุมพื้นที่

ชุมพร – ผู้ว่าฯชุมพรวางแผนและสร้างการรับรู้การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนประชากรกระจายครอบคลุมพื้นที่

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เน้นย้ำในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่ 25 / 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกัน โควิด-19 เพิ่มความเข้มข้นการเดินทางเข้าออกพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยใช้กฎกติกาหมู่บ้านและการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ โดยวางระบบการตรวจโรงงาน โรงแรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร หอพัก ตลาดนัด/ตลาดสด ล้งผลไม้ โดยให้นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ออกตรวจคัดกรองครัวเรือนบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน (Re x ray)สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเสี่ยงให้กักตัว 14 วันและสแกนคิวอาร์โค้ด Save Chumphon หากมีการฝ่าฝืนประกาศ คำสั่งจังหวัดให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดรวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเป็นแบบอย่าง ถ้าหากปรากฎว่าพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนหรือโรงงาน สถานประกอบการใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ให้เสนอความเห็น ปิดหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกิจการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมและสอบสวนโรค/คัดกรองโรคเชิงรุกไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง กรณีบุคคลในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อหรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำสร้างการรับรู้แนะนำให้ประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 กระจายทั้ง 8 อำเภอผ่านแอพพลิเคชั่น”หมอพร้อม” และช่องทางต่างๆเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ,โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต.ในพ้นที่ทุกแห่ง เป็นต้น เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป ให้บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกอำเภอ เน้นหนักในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว อำเภอหลังสวน อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอละแม และอำเภอทุ่งตะโก เป็นต้น ได้แก่บุคคลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป,บุคคลมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค,ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ถึง 59 ปีและอายุ 12 ถึง 18 ปี เป็นต้น ซึ่งจังหวัดชุมพรมีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 จำนวนเพียง 8,175 คนยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร มีจำนวน 100 เตียงได้ส่งมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำไปบริหารจัดการและรองรับผู้ป่วยที่ไม่มี อาการรุนแรง(สีเขียว,สีเหลือง)ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหลักและตรวจประเมินโดยทีมแพทย์สภาวิชาชีพอีกครั้งว่าหายขาดแล้วจึงส่งตัวกลับบ้าน โดยกำหนดซักซ้อมการรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน มาทำการรักษาเสมือนจริงให้มีมาตรฐานการรักษาและมีความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชน ภายในสัปดาห์นี้ รวมทั้งผ่องถ่ายผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก(สีเขียว) มาทำการรักษาต่อให้เกิดประโยชน์ ความคุ้มค่าของงบประมาณ
สรุปว่าขณะนี้จังหวัดชุมพรมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนจำนวน 170 เตียง และโรงพยาบาลสนามอีก 100 เตียงในอนาคตหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น สามารถขยายและยกระดับโรงพยาบาลสนามเป็นระดับ 2 รับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง(สีเหลือง)ได้อีกประมาณ 100 เตียง รวมทั้งสิ้น 370 เตียง เพื่อผ่องถ่ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักให้มีเตียงรักษาอย่างเพียงพอ
ต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายกเทศมนตรีตำบลขุนกระทิง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชน ที่ได้บริจาควัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เช่นเตียง ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน แอร์ พัดลม กล้อง ซีซีทีวี อินเตอร์เน็ต อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น มาสนับสนุนเป็นจำนวนมาก จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วัคซีนมีประโยชน์ชัดเจนป้องกันการติดโรค ป่วยหนัก และ กันตายได้ ผู้ว่า ได้ฝากความห่วงใย จากใจว่า “ชุมพรเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ไม่ง่ายเหมือนกันครับ เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ ไม่สามารถปิดหรือออกมาตรการเข้าออกแบบเคร่งครัดได้ แต่ชุมพรทีมทั้งฝ่ายสาธารณสุขและส่วนราชการอื่นทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วม-บูรณาการ-สานพลังกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล หมู่บ้าน
มีการ Re X-Ray คนเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน การคัดกรองแบบมุ่งเน้นเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่เดินทางจากจังหวัดอื่นเข้าชุมพรจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ด Save Chumphon ทุกครั้ง กรณีมีหรือพบผู้ป่วยจะเร่งระดมสอบสวนโรคและค้นหาเชิงรุกทันที เพื่อหาให้พบและจบให้เร็ว ส่วนในระดับหมู่บ้านใช้กลยุทธ์หมู่บ้าน อพป. และ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ตรวจตราคนเข้าหมู่บ้านและให้พิจารณาออกกฎกติกาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปบังคับใช้กันเอง เพื่อป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิดมาแพร่ในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการติดตามทั้งบริเวณแนวชายแดน ท่ารถ ท่าเรือ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานประกอบการ ร้านอาหาร แรงงาน การท่องเที่ยว ฯลฯ
ทั้งนี้ ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตขึ้นในโรงพยาบาลหลัก จะได้ช่วยลดความเสี่ยงให้คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยอื่นๆได้อย่างเต็มที่
ขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับ แต่สถานการณ์ขณะนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วง จึงต้องขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ครอบครัวของท่าน และเพื่อจังหวัดชุมพรของพวกเราครับ”
“เราจะก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน”

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts