เครือข่ายครูโคราชร่วมกับสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา4อำเภอ ส่งหนังสือให้ชะลอร่างพรบ.การศึกษา แห่งชาติ

เครือข่ายครูโคราชร่วมกับสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา4อำเภอ ส่งหนังสือให้ชะลอร่างพรบ.การศึกษา แห่งชาติ ฉบับผ่านกฤษฎีกาพร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุง 9 ประเด็น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เครือข่ายครูโคราชและสมาคมครูผู้บริหารสถานศึกษา 4 อำเภอได้แก่อำเภอเสิงสาง อำเภอครบุรีอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียวได้เข้าพบ นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอปัญหาของร่าง.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนื่องจากร่างดังกล่าวไม่รับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชนและองค์กรวิชาชีพครู บทบัญญัติและสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาของไทยหายไปจากร่าง จนเกิดกระแสไม่เห็นด้วยของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายครูโคราชสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษา 4 อำเภอ มีมติร่วมกันยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลชะลอนำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ขบวนการของรัฐสภาและเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอ 9 ข้อดังนี้

1.ให้ครูเป็นวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นวิชาชีพชั้นสูง

2.ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล

3.ให้มีการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีองค์กรหลัก ที่เป็นคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการที่เป็นเอกภาพและสามารถบูรณาการได้

4.เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น กรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ให้เหมาะสม

5.ให้มีการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าสากล ให้สามารถดำรงชีวิต เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพ

6.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมการจัดการศึกษา ให้กับปวงชนชาวไทยตั้งแต่แรกเกิดปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ และ การศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณภาพมีทักษะการทำงานที่สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ

7.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงานอย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

8.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีอิสระ มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่วิชาชีพ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรอบด้าน

9.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติโดยให้มีบทบัญญัติในการตรากฎหมาย ดังนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาสำหรับคนพิเศษและอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกรูปแบบและทุกระบบ ทุกระดับการศึกษาของชาติ

อนึ่งเวลา 11.00 น.คณะทั้งหมดได้เข้ายื่นหนังสือต่อท่านวุฒิสมาชิก นายออนกาจ กระโทก

 

นายสามารถ ยุระชัย ข่าวภาพ / อำนาจ อภัย​ภักดี​ รายงาน

Related posts