สิงห์บุรี​/ ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19

ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19


วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี สั่งการให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเข้มตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี ตลาดท่าข้าม และตลาดคลองถมท่าข้าม โดยมีพันเอกชายธนัญชา วาจรัตน์ รองผอ.รมน. เจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่น นายยรรยง นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายธรินทร์ นวลฉวี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ธำรงธรรม เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของตลาดสดท่าข้าม และตลาดนัดคลองถมท่าข้าม มีนายสาคร สุริยาจามร เจ้าของตลาดสดกลางท่าข้ามพร้อมด้วยนางวณัฐสุดา เนียมคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รภ.สต. ตำบลโพสังโฆ เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหสถาน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริเวณตลาดนัด
ให้ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบต่อเศรษฐิกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชาชนโดยได้ดำเนินการเน้นย้ำให้ประชาชนทำหน้าที่ของตนให้ใส่หน้ากากอนามัย 100% เมื่อ. ออกจากบ้าน ผลจาการลงพื้นที่ พบว่า
ไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ในการสวมหน้ากากอนามัย
แต่อย่างใด

 

ขอขอบคุณ​ภาพ​/ข่าว​

คุณ​สมควร​ ชัย​บุรินทร์​

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี​

กรรณิการ์​  บุญ​หลง​  รายงาน​

 

Related posts