อุทัยธานี-ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือโควิด-19

 

อุทัยธานี-ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือโควิด-19

 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี วิทยากร จิตอาสา ร่วมกับ นางสาว สุวัชรี ศรีกำพี้ จ่าจังหวัดอุทัยธานี สุดใจ น้ำสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นาย ศุภโชค วินัยพานิช ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ) นางสาว สุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาว อทิตยา เยาว์พฤกษ์ชัย สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาว ธีราพร จินตนาภา สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ป้องกัน และควบคุมยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) จังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ ( กรมพลศึกษา ) สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการโดยมีสมาชิกจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 43 นาย

 

ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

 

 

Related posts