ชุมพร – ตรวจเยี่ยม SHA ชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของ บ.นำเที่ยว และ โรงแรม

ชุมพร – ตรวจเยี่ยม SHA ชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของ บ.นำเที่ยว และ โรงแรม


วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ( Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคและทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ สถานที่ และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพทย์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
นายสุรพล มิ่งชัย กล่าวว่า เป็นการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบ.นำเที่ยว และ โรงแรม ตามที่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อสั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบ.นำเที่ยว และ โรงแรม ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการดำเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA )
” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง ของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยจากสินค้า สิ่งของ เครื่องใช้ สถานที่ และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำ มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย และบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรายงานผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบต่อไป ” นายสุรพล มิ่งชัย กล่าว
ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts