นายอำเภอเบตง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พระภิกษุสงฆ์ ชี้แจง งดพระสามเณร ออกรับบิณฑบาต มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

วันที่ 7 พ.ค.64 นายอำเภอเบตง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พระภิกษุสงฆ์ ชี้แจง งดพระสามเณร ออกรับบิณฑบาต มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง เข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เพื่อชี้แจง ภายหลังจากจังหวัดยะลา ได้ขยายระยะเวลามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกิจของพระสงฆ์ โดยให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ 6 -18 พฤษภาคม นี้

วันที่ 7 พ.ค.64 ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้เข้านมัสการท่านเจ้าคุณพระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เพื่อชี้แจงถึงประกาศดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือวัดและที่พักสงฆ์ นอกจากนี้ ผู้นายอำเภอเบตง ยังได้ถวายเครื่องอุปโภค- บริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีพ อีกด้วย ทั้งนี้ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ในจังหวัดยะลาและมีผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 83 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่และจากการติดตามสอบสวนโรคพบว่า มีการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก การเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติทุกภาคส่วน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาโดยให้พระสงฆ์ สามเณร งดออกบิณฑบาตในทุกพื้นที่ งดกิจกรรมหรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีประชาชนเข้าร่วมเกิน 20 คน กรณีมีการจัดงานศพ สามารถดำเนินการได้ และให้ปฏิบัติตามาตรการที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าภาพแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติ นอกจากนี้ให้พระสงฆ์ สามาเณร งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ กรณีมีความจำเป็นต้องไปประกอบศาสนกิจนอกพื้นที่ เมื่อกลับเข้ามาวัดต้องปฏิบัติตามมาตราการที่กระทรวงสาธรณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดและให้พระภิกษุ สามเณร และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การล้างมอ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 -18 พฤษภาคม นี้

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

ปื๊ด เบตง

 

Related posts