อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา


วันนี้ (6 พฤษภาคม 64) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองอโยธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอโยธยา ครั้งที่ 1 โดยมี นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย โดยหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอโยธยา และประกาศลงนามรับรองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอโยธยา ทางเทศบาลเมืองอโยธยา โดยมี นายประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา เป็นเลขาสภาชั่วคราว โดยมีระเบียบวาระในการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การเลือกประธานสภา การเลือกตั้งรองประธานสภา และการกำหนดสมัยประชุมสภา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือกนายวชิระ ถนอมวงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา และ สิบเอก ประทีป ชมเงิน เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา จากนั้น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองอโยธยา พร้อมแสดงความยินดีกับ นายวชิระ ถนอมวงษ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา ด้วย
ทั้งนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ฝากแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้กับนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ใน 3 เรื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการระบบน้ำเสียในครัวเรือน และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เน้นย้ำให้ทุกคนเน้นปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts