ด่วน ผวจ.ชลบุรี ยกเลิกคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด เหตุ จนท.ติดเชื้อ

ด่วน ผวจ.ชลบุรี ยกเลิกคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด เหตุ จนท.ติดเชื้อ


เมื่อ 5 พ.ค.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดชลบุรี
ยกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เนื่องจากพบว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง
และยังตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งจุดตรวจอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิด
การติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้มีข้อสั่งการในกรณีการงดเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของประชาชน โดยให้หลีกเสี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพหรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเป็นไปตามข้อสั่งการ ศบค.มท. จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
ให้ยกเลิกชุดตรวจควบคุมการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

 

 

Related posts