สระแก้ว-รอง ผวจ.สระแก้ว เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา และที่ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ด้วย

สระแก้ว-รอง ผวจ.สระแก้ว เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา และที่ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ด้วย


***** จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้วได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยครบจำนวนสมาชิก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว ได้มอบอำนาจให้นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
***** เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมและประดับขีดเครื่องหมายให้แก่นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายแสวง คำภีระ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายเจริญ คืดนอก เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และตามมติที่ประชุมคัดเลือก นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ได้ลงนามแต่งตั้ง นางชุติพันธุ์ ทองชื่น ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายสุวิทย์ ทองหาร ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายบุญเลี้ยง ชงสุวรรณ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายวุฒิพงษ์ โพธิมูล ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นางสาวอัจฉรียา นารีรักษ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น และนายเสกสรร มาดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ตามคำสั่งเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ที่ ๘๒ / 256๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น
*****ส่วนที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลครั้งแรก เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ครั้งแรก โดยมีนายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ให้การต้อนรับ จากนั้นนายคณะสชนม์ ศรีเจริญ ได้มีประกาศเปิดประชุมโดยนายอ่อน กล้าหาญ สมาชิกสภาฯอาวุโสทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว พร้อมให้มีการโหวตในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งประธานสภาฯมาทำหน้าที่ โดยมติที่ประชุม ได้เลือก นายไพศาล พันธุ์วัฒนาเจริญ เป็นประธานสภาฯ จากนั้นนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้ประประกาศแต่งตั้งนายไพศาล พันธุ์วัฒนาเจริญเป็นประธานสภาฯ ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาฯ ได้แก่ นางสาวกนกอร ศิริม่วง นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาลตำบลฯ เป็นเลขาสภาฯ พร้อมได้มีมติเปิดสมัยประชุมให้นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีฯ แถลงนโยบายต่อสภาฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ครั้งต่อไป
***ภาพ/ทีมงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น/ข่าว ไตรรัตน์ มีวงษ์ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts