รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


เทป ที่ วัดเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอ จังหวัดลำลำพูน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวบ้าน เด่นเหม้า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบ้านเด่นเหม้า และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ส.ป.ก.4-01 ) จำนวน 29 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 198 ไร่ โดยมอบผ่านท่านนายอำเภอลี้ ทั้งนี้ได้รับทราบแนวทางการจัดที่ดินพื้นที่หมดสัมปทาน เหมืองแร่ ตำบลนาทราย เนื้อที่ 241 ไร่ ที่โดยจะเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามลำดับ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอลี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ
จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 4,506 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,000 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ประชากร 405,918 คน พื้นที่มีลักษณะ เป็นที่ราบสลับภูเขา มีพื้นที่เกษตรกรรม 692,000 ไร่ สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลำไย ข้าว กระเทียม โคนม และไก่พื้นเมือง อำเภอเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เป็นบ้านเกิดของ “ครูบาศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนา ส่วนชุมชนบ้านเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอแห่งนี้ มีประชากรจำนวน 259 ราย 89 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด แม่ก้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย พื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและความมั่นคง ในที่ดินทำกิน ทั้งปัญหาของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชลประทานไม่ทั่วถึง โดยในการดำเนินการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ได้ช่วยผลักดัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกรมาโดยตลอด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิ ในที่ดินทำกิน ผ่านสำนักงานการปฏิรูปจังหวัดลำพูน ในการเร่งรัดการออกหนังสืออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) รวมทั้งช่วยติดตามการดำเนินการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดลำพูน อีกด้วย
…………………….
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน …. ข่าว/ภาพ
3 พฤษภาคม 2564

Related posts