ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบนโยบายการดำเนินงานแก่สมาชิกสภาเทศบาล เน้นยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการเป็นที่ตั้ง

ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบนโยบายการดำเนินงานแก่สมาชิกสภาเทศบาล เน้นยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการเป็นที่ตั้ง


ที่ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครั้งแรก พร้อมการมอบนโยบายแนวทางการทำงาน การดำเนินงาน เพื่อบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ต้องยึดมั่นในแนวทางการทำงาน ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและทางราชการ เป็นที่ตั้ง และในช่วงนี้ต้องดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ร่วมกับทางจังหวัดลำพูนในการสอดรับมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิก สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน ครบทั้ง 12 คน แล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรกในวันนี้
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในการมอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แก่ นายกเทศมนตรี ตำบลวังดิน และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลวังดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน
…………………………………………………
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
3 พฤษภาคม 2564

Related posts