ตลาดในพื้นที่สีแดงเปิดปรับตัวรับสถานการณ์โควิด-19

ตลาดในพื้นที่สีแดงเปิดปรับตัวรับสถานการณ์โควิด-19

ผู้ประกอบการตลาด พ่อค้า แม่ค้า ชุมชน ต่างปรับตัวรับมือกับมาตรการภาครัฐ จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อรับมือทั้งมาตรการขอความร่วมมือ จนประชาชนส่วนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน และหันมาใช้การจับจ่ายของสด ในตลาดแทนการนั่งรับประทานในร้านอาหาร ตลาดสดจึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

 

จากปัญหาการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จนภาครัฐโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ให้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 โดยอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในกทม.และปริมณฑล รวมถึงร้านอาหารที่มีการกำหนดเวลาเปิดให้บริการ งดการนั่งรับประทาน และขอความร่วมมือ ในการทำงานที่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้หลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งปรับตัวและหามาตราการรองรับ

ซึ่งตลาดสดเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่สำคัญ ที่ประชาชนจำนวนมาก จำเป็นต้องออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อซื้อของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเมื่อต้องปฏิบัติตามมาตรการขอความร่วมมือ ให้อยู่บ้าน และร้านอาหารส่วนใหญ่เวลาทำการ และไม่ให้มีการนั่งรับประทาน ตลาดสดจึงกลายเป็นสถานที่รองรับของประชาชนที่ต้องซื้อของสดเอาไว้ทำเพื่อรับประทานเอง โดยเลือกที่จะปรับตัวรับมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด ในรูปแบบของ “ตลาดสดนิวนอมอล”

ตลาดสดวัดภาณุรังสี” เป็นอีกหนึ่งในตลาดที่อยู่ในพื้นที่ เสี่ยง (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในย่านบางพลัด กทม.และยังเป็นพื้นที่รอยต่อไปยังจังหวัดเสี่ยง (สีแดงเข้ม) ในแถบปริมณฑล และในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการหนาแน่น อีกทั้ง “ตลาดสดวัดภาณุรังษี” ยังเป็นตลาดที่มีพื้นที่ติดกับชุมชน ดังนั้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่าย ทั้งผู้มาจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ค้า ผู้ดูแลตลาด รวมถึงชุมชนให้ความสำคัญยกระดับการป้องกันอย่างเข้มข้น เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างตลาดแบบนิวนอมอล กับวิถีชีวิตใหม่ของคนกรุงเทพ และ คนในย่านปริมณฑลที่มาใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายชนะชัย สมจิตร ผู้ดูแลตลาดสดภาณุรังษี กล่าวว่า ตลาดแห่งนี้เปิดมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี เป็นตลาดที่อยู่ในบริเวณวัด และอยู่ใกล้กับชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งสัญจรสำคัญของคนในย่านนี้ และ จังหวัดใกล้เคียง ที่นิยมแวะเวียนมาจับจ่ายใช้สอย เพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่จะมีประชาชนนิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ผู้ดูแลตลาดจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยทั้งตัวผู้เข้ามาจับจ่าย ตลาดจนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด

ตลาดสดภาณุรังษี นอกจากจะเป็นสถานที่ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ทั้งเสื้อผ้า อาหาร ของแห้งของสด และอื่นๆ แล้ว ยังเป็นแหล่งสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ย่านบางพลัด ซึ่งผู้ดูแลตลาด พ่อค้า แมค้า และชาวชุมชน ได้ให้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการเฝ้าระวังและคุมเข้มการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดนิวนอมอล และเป็นตลาดของทุกคนที่สามารถแวะเวียนมาใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทั้งพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้คนในชุมชน และยังเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสำคัญในห้วงเวลาที่ประชาชนในกทม.โดยเฉพาะชาวบางพลัดและพื้นที่ใกล้เคียง จะต้องดำรงชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นจากภาครัฐ

ซึ่งมาตรการที่เกิดจากความร่วมมือนี้ เป็นทั้งเรื่องของการป้องกันให้ทุกคนทุกฝ่ายปลอดภัยจากโควิด-19 และเป็นตัวอย่างตลาดสดแบบนิวนอมอลในยุคที่ทั้งต้องทำมาหากิน และในยุคที่คนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ทำงานอยู่กับบ้าน และต้องพึ่งพาอาหารสด แทนการเข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร เมื่อดังเช่นในสถานการณ์ปกติ …

 

Related posts