ผบ.ทร.ให้โอวาท นรจ.ทร.และ นรด.ทร.จบการศึกษาผ่าน Video Tele Conference ป้องกันโควิด 19

ผบ.ทร.ให้โอวาท นรจ.ทร.และ นรด.ทร.จบการศึกษาผ่าน Video Tele Conference ป้องกันโควิด 19

ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ให้โอวาท นักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.ทร.)และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ (นรด.ทร.) ที่สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)

วันที่ 30 เม.ย.64 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโอวาทแก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หน่วยบัญชานาวิกโยธิน ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมพลาธิการทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2563 และบรรจุเข้ารับราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) ที่ถ่ายทอดจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ในกองทัพเรือทุกนาย ตอบแทนกองทัพเรือ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสำนึกในความเป็นทหารเรือ ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของกองทัพเรือและความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ของประเทศชาติ

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำ ให้นักเรียนทุกนายร่วมมือร่วมใจ เสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อสังคมส่วนรวม รักษาวินัยในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับนักเรียนจ่า และนักเรียนดุริยางค์ ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็นจ่าตรี ในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง แลัพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประทวนของกองทัพเรือ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการกองทัพ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

 

Related posts