จังหวัดนนทบุรีแบ่งผู้ติดเชื้อโควิด 3 กลุ่มสี เขียว เหลือง แดง ส่ง รพ.สนาม มั่นใจ หากทุกคนร่วมมือ ยับยั้งการระบาดได้ สีเขียว จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ

จังหวัดนนทบุรีแบ่งผู้ติดเชื้อโควิด 3 กลุ่มสี เขียว เหลือง แดง ส่ง รพ.สนาม มั่นใจ หากทุกคนร่วมมือ ยับยั้งการระบาดได้
สีเขียว จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก Active Case Finding และจากระบบบริการ


ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้นถ่ายเหลว
สีเหลือง ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็วมีความเสี่ยง/มีโรคร่วมที่สำคัญ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. อายุมากกว่า 60 ปี
2. โรคปวดอุดกลั้นเรื้อรัง (รวมโรคปอดอื่นๆ)
3. โรคไตเรื้อรัง
4. โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคหัวใจแต่กำเนิด)
5. โรคหลอดเลือดสมอง
6. เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
7. ภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรับ
8. ตับแข็ง
9. ภูมิคุ้มกันต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำกว่า 1,000 cell/mms)
สีแดง หอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดปวม (ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอิ่มตัวของเลือดลดลงมากกว่า 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกหลังออกแรง (Exercise – induced Hyoixemia)เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่สุขอนามัยส่วนตัวตามมาตรการที่เราเรียนรู้มาแล้ว 1 ปี เชื่อว่าทุกคนช่วยกันจะหยุดยั้งการระบาดได้
****สัมภาษณ์ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี……….

 

Related posts