กกต.เพชรบูรณ์ รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน

กกต.เพชรบูรณ์ รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน

วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 กกต.มีมติประกาศรับรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 20 คน จากจำนวน 25 เทศบาลและประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาลบางส่วน 4 แห่ง 7 เขตเลือกตั้งที่เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ส่วนที่เหลือรอประกาศจาก กกต.อีกครั้ง

นายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยรับรองผลนายกเทศมนตรีจำนวน 20 คนและสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตจำนวน 21 แห่ง ดังนี้ 1. นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และ ส.ท.เมืองหล่มสัก 18 คน 2. นายสมนึก สกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล และ ส.ท.ตำบลท่าพล 12 คน 3. นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ และ ส.ท.ตำบลหนองไผ่ 12 คน 4.นายประชา ทองรัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียงและ ส.ท.ตำบลนาเฉลียง 12 คน 5. นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทองและ ส.ท.ตำบลเฉลียงทอง 12 คน 6. นายเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา

และ ส.ท.ตำบลบัววัฒนา 12 คน 7. นายอามินคาน ปาทาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโภชน์ และ ส.ท.บ้านโภชน์ 12 คน 8. นายศิลา สินไชย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย และ ส.ท.ตำบลบ่อไทย 12 คน 9. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว และ ส.ท.ตำบลตาลเดี่ยว 12 คน 10. นายมงคล อุทัยอ่วม นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน และ ส.ท.ตำบลแคมป์สน 12 คน 11. นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน และ ส.ท.ตำบลชนแดน 12 คน

12.นายทวีสิน เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย และ ส.ท.ตำบลดงขุย 12 คน 13. นายอภิชาต เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย และ ส.ท.ตำบลศาลาลาย 12 คน 14.นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และ ส.ท.ตำบลท่าข้าม 12 คน 15.นายไพรัช พริ้งประยูร นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง และ ส.ท.ตำบลวังโป่ง 12 คน 16.นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง และ ส.ท.ตำบลท้ายดง 12 คน 17.นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดและ ส.ท.ตำบลซับสมอทอด 12 คน 18.นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย และ ส.ท.ตำบลพุเตย 12 คน 19.นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด และ ส.ท.ตำบลโคกสะอาด 12 คน 20.นายโกวิท โลเกศเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา

นอกจากนี้มีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและเทศบาลตำบลนางั่วที่ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตเลือกตั้ง คือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทั้ง 3 เขตเลือกตั้งจำนวน 18 คนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางั่ว ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งจำนวน 12 คน ส่วนเทศบาลที่ กกต. ได้ประกาศผลการเลือกตั้งบางส่วน ประกอบด้วย 1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน 2.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชมภู เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชมภู เขตเลือกตั้งที่ 2 3.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 2 คน 4.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 คน

และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 4 คน ของ กกต. หากมีการประกาศผลจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขณะนี้ สำนักงาน ฯ ได้มีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับเลือกตั้งทราบแล้ว พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามผู้สมัครต้องยื่นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ 056 712002 หรือ 056 725574.

ภาพ-ข่าว นายศุภเดช คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

Related posts