มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)(ฉบับที่ ๒๙)

 

ร้อยเอ็ด/…

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

 

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)(ฉบับที่ ๒๙)

 

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ได้มีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)

 

ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด จนถึง (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕’๖๔ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน

 

พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกภาค

 

ของประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙)

 

ของจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) (๗) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ

 

โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่

 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ

 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ดังต่อไปนี้

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Related posts