อุบลราชธานี นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เอาจริง ให้เทศบาลกำกับตรวจสอบดูแลสถานที่มีการ ก่อสร้างต่อเติม อาคารสถานที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนในเขตเทศบาล

อุบลราชธานี
นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เอาจริง ให้เทศบาลกำกับตรวจสอบดูแลสถานที่มีการ ก่อสร้างต่อเติม อาคารสถานที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนในเขตเทศบาล


เมื่อเวลา 15:00 น วันที่ 26 เมษายน 25564
มีนายสรชาย ครองยุทธนายอำเภอศรีเมืองใหม่เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม แถลงการณ์การคัดค้สนให้เอกชนเช่าพื้นที่ราชพัสดุของร.ร.อนุบาลศรีเมืองใหม่ ที่มีประชาชนร้องเรียนพร้อมด้วย พ.ต.ต.ทองปาน พิมพ์พรม.รอง.ผกก.ป และ
นายไพโรจน ์คุ้มทรงธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ตลอดทั้งนายกเทศมนตรีและ นายช่าง เทศบาล ศรีเมืองใหม่พร้อมทั้งตัวแทน ชมรมต่างๆชุมชนในศรีเมืองใหม่ คณะ ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังการ ประชุม ม
ีนายสมัคร ป้องวงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียน ว่าสถานที่สปอ.หรือสำนักงานการประถมศึกษาศรีเมืองใหม่ เดิมประชาชนก็อนุรักษ์หวงแหนในกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่มีลานกีฬาร่มรื่นสมบูณร์ มีต้นไม้ธรรมชาติโดยการดูแลรักษาของพี่น้องประชาชนศรีเมืองใหม่ ลำดับต่อมาได้มีหัวหน้าสถานศึกษาและกลุ่มบุคคล บางกลุ่มได้ให้้เอกชนมาเช่าพื้นที่ ทำธุรกิจซึ่ง ไม่เป็นไปตาม ระบบไม่ถูกต้อง ในกระบวนการบางอย่าง โดยเฉพาะเทศบาล ก็ ไม่ได้อนุญาตก่อนหรือการติดตั้งห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ และ ยังมีนายไพโรจน์ คุ้มทรงธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีได้เดินตรวจตรากับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็น สิ่งที่เอกชนกำลังก่อสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆซึ่งผิดกับวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นดังนั้นทางธนรักษ์ยังกล่าวว่าจะทำหนังสือรีบเร่งด่วนมาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบในส่วนศิษย์เก่าประชาชนผู้อนุรักษ์รักษาสถานที่ราชการรักบ้านเกิดในศรีเมืองใหม แม่พุทธรักษา่ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า หดหู่ใจที่หน่วยงานราชการบางหน่วยซึ่งได้แสวงหาผลประโยชน์ในส่วนนี้ ที่มีเงื่อนงำ ในด้าน เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจได้กล่าว ในที่ประชุมว่าหากมี้ผู้ที่กระทำความผิดกสามารถ็ได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดผู้กระทำไดหรือมีใครเกี่ยวข้อง ก็จะเรียก ตัว มาสอบสวน ต่อไปได้ ในด้านนายอำเภอศรีเมืองใหม ่ยังกล่าวสั้นๆว่าจะให้เทศบาลหรือ ทต. ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบกำกับดูแลในการ ก่อสร้างต่อเติมในเขตเทศบาลของตนหากทำผิดระเบียบไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ี่เข้าดำเนินการตามกฎหมายได้ ในท้ายสุด ส.ส.มัคร ป้องวงษ์ ได้กล่าว สั้นๆว่าผู้บริหาร หน่วยงานราชการใดๆ ยังปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการไปตามกระบวนการ หลีกเลี่ยง ละเว้น ก็จะเอาผิด ตามมาตราที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพ/ทีมข่าว/ ประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน

Related posts