ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเริ่มเอาจริงให้นายอำเภอรายงานด่วน

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนเริ่มเอาจริงให้นายอำเภอรายงานด่วน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม และฝ่ายเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมปฏิบัติการบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุเชื้อเพลิง(ใบไม้แห้ง) คงเหลือในพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า. เพื่อนำผลการสำรวจมาประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ทำกินในเขตป่าของราษฎร์

การปฏิบัติการบินครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เพื่อดำเนินการสำรวจในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอขุนยวมได้แก่ตำบลขุนยวม ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ และตำบลแม่อูคอ พบว่า ในเขตตำบลดังกล่าวมีสภาพพื้นที่ที่มีการแผ้วถางเพื่อเตรียมการเพาะปลูกและมีแนวโน้มจะมีการเผาอีก เป็นจำนวนหลายแห่ง ในขณะที่กำลังบินตรวจสอบอยู่ก็พบว่ากำลังมีการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกตามฤดูการณ์ตามวิถีชีวิตของพี่น้องชาวชาติพันธ์จนเกิดกลุ่มหมอกควันขนาดใหญ่ตามที่เห็นในภาพ

ทั้งนี้ภายหลังปฏิบัติการบินลาดตระเวน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะจึงเรียกประชุม “ศปก ไฟป่า อำเภอขุนยวม “ เพื่อกำชับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นการบังคับใช้มาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน ตลอดจนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน เกี่ยวกับผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการเผาวัสดุเชื้อเพลิงจนเกิดการลุกลามทำให้เกิดหมอกควันที่มีระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้อำเภอขุนยวมรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดโดยเร็วและนำข้อมูลเสนอศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการประชุมประจำเดือนเมษายนนี้ เพื่อวางมาตรการในภาพรวมของจังหวัดต่อไป.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.ข้อมูล – ภาพจาก ปชส.แม่ฮ่องสอน

 

Related posts