สสก.5 นำร่องส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้

สสก.5 นำร่องส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้

วัน​ที่24มย64
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2567 ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงวัยกำลังเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิต แรงงานไม่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีหรือปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้ง่ายนัก อาจส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร
ซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของประชากรไทย
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานสูงอายุภาคการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำร่องจัดกิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย ให้กับสมาชิกกลุ่มและองค์กรเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรสูงวัยในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมมีการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้ วางแผนการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้า และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลอน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มนำร่องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว ดำเนินการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้เรื่องเคหกิจเกษตรให้กับสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การจัดการ
สุขภาวะที่ดีในครัวเรือน การประกอบอาชีพทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรสูงวัย การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
การเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมนั้นกลุ่มมีการผลิตเครื่องแกงจำหน่ายอยู่แล้ว จึงได้นำเครื่องแกงมาเป็นส่วนผสมในการผลิตไตปลาแห้ง
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามความต้องการของกลุ่มอีกด้วย
คาดว่าสามารถส่งมอบได้หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 เริ่มคลี่คลาย หวังว่าเกษตรกรจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างสังคมเกษตรสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Related posts