สภากาชาดไทยมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติแก่จังหวัดจันทบุรี

สภากาชาดไทยมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติแก่จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชน ในจังหวัดที่ยังไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

วันนี้ (24 เม.ย.64) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” โดยการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลัน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวย การสภากาชาดไทย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Virtual Run ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 29 มีนาคม 2562 เพื่อระดมทุน จัดซื้อเครื่อง AED จำนวนทั้งสิ้น 1,100 เครื่อง เพื่อแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย สภากาชาดไทยกระทรวงมหาด ไทย และกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ” เพื่อให้มีการบริหารจัดการการใช้เครื่อง AED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 11 เครื่อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและแหล่งชุมชน ในจังหวัดจันทบุรี ที่ยังไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ทั้งสิ้น 11 จุด ประกอบด้วย อำเภอเมือง 5 จุด, อำเภอขลุง 2 จุด , อำเภอโป่งน้ำร้อน 3 จุด และอำเภอสอยดาว 1 จุด และในวันนี้นอกจากพิธีการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED แล้ว จะมีการสาธิตการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และแอปพลิเคชัน “AED กระตุกหัวใจ”ควบคู่กับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่หน่วยงานที่รับมอบเครื่องดังกล่าว

ชลาธร รัตตพลสกุล / จันทบุรี

Related posts