สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีออกตรวจวัณโรคให้กับประชาชนฟรี ในโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีออกตรวจวัณโรคให้กับประชาชนฟรี ในโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

เมื่อวันที่23 เม.ย. 64 เวลาประมาณ10.00น.ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา นวมินทราชินี ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสุพีร์ บัวบาน เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สถานีอนามัยฯ กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี ได้ออกตรวจวัณโรคให้กับประชาชนฟรี ในโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
เนื่องจากเมื่อวันที่24 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นวันวัณโรคสากล ซึ่งทางสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี ซึ่งวัณโรค เป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและการเสียชีวิตในหลายๆประเทศทั่วโลก อีกทั้งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทำให้ปัญหา วัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น วัณโรคจึงนับเป็นปัญหาที่ท้าทายต่อวงการสาธารณสุขของประเทศต่าง(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2548) วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันทั่วโลกยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากวัณโรคเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหยุดยั้ง เนื่องจากมีผลกระทบต่อความสูญเสียต่อภาวะสังคม เศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยสาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยวัณโรคไม่ลดลงเพราะความยากจน แรงงานเคลื่อนย้าย แรงงานต่างชาติ สิ่งแวดล้อมที่แออัด ที่เอื้อต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และผลกระทบจากการระบาดของโรคเอดส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคมีจำนวนเพิ่มขึ้น อัตราการตายสูง และมีปัญหาเชื้อดื้อยาวัณโรคเพิ่มขึ้น องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค และคาดว่าสถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย น่าจะมีผู้ป่วยวัณโรคทุกชนิดทั้งรายเก่าและรายใหม่ ส่วนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรค
ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนและผู้ป่วย จึงได้ทำโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเพื่อคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรควัณโรคในชุมชน อันจะเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคและเร่งสร้างความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันสุขภาพของคนในชุมชนให้ห่างไกลจากวัณโรค โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้จำกัดประชาชนให้เข้ารับการตรวจและรักษาจำนวน50ราย เพื่อป้องกันการรวมตัวและแออัดเนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และจะมีการตรวจครั้งต่อไปในปลายเดือนหน้าทั้งนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดต่อเนื่องหรือไม่……ปราโมทย์/รายงาน

 

Related posts