อบจ.นนทบุรีดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ที่เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้สถานที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อาคาร

อบจ.นนทบุรีดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ที่เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้สถานที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อาคาร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ที่เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้สถานที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อาคารๆละ 350 เตียง รวม 700 เตียง พร้อมมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสิ่งของจำเป็น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนมีการบริหารจัดการและวางระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร และในการนี้ยังได้รับการสนับสนุนเตียงสนามและอุปกรณ์เครื่องนอนบางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมาช่วยเหลือ

 

Related posts